Sign In

 Yatay Geçiş

güncelleme: 8.7.2017 19:24

​​​​​​2017 – 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ DUYURUSUMERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ​
> ÖSYM Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1)
>  İstanbul Aydın Üniversitesi Yatay Geçiş Ek Madde -1'e Göre Kontenjanlar (Önlisans)
>  İstanbul Aydın Üniversitesi Yatay Geçiş Ek Madde -1'e Göre Kontenjanlar (Lisans) 

> YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

YILLARA GÖRE TABAN PUANLAR
> Yıllara Göre Taban Puanlar (Lisans)
> Yıllara Göre Taban Puanlar (Önlisans)
> Yıllara Göre Taban Puanlar (DGS)

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI (BAŞARIYA DAYALI)
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
> 2017-2018 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları - Kurumiçi 
> 2017-2018 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları - Kurumlararası ve Yurt Dışı 
​​Başarıya Dayalı Yatay Geçiş Tarihleri: Kurum İçi, Kurumlar Arası, Yurt Dışı Takvimi

Başvuru Tarihi

03 Temmuz  – 04 Ağustos 2017

Sonuçların İlan Tarihi

10 Ağustos 2017

Kesin Kayıt Tarihi 

11-18 Ağustos 2017

Yedek Kayıt Tarihi

21-25 Ağustos 2017


Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Yatay Geçiş Takvimi

Başvuru Tarihi

01 – 15 Ağustos 2017KURUMİÇİ (BÖLÜMLERARASI) YATAY GEÇİŞ:

Kurumiçi (Bölümlerarası) Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrencilerin Aşağıda Belirtilen Koşulları Yerine Getirmeleri Gerekir.


-Önlisans ve Lisans Programlarında İngilizce Hazırlık eğitimi hariç en az bir yarıyıl eğitim-öğretim görerek tüm derslerden başarılı olmak,

- Üniversitemiz bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

- Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma bölümünün/programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

- Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

- Yukarıda açıklanan üçüncü maddedeki koşulları sağlayamayan, ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar bölümler arası yatay geçiş başvurusu yapabilir.

- Tamamen yabancı dil ile eğitim yapan bölüm/programlara yatay geçiş için, İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'nün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

- Bir bölümün/programın burslu kontenjanından bölüm/programlar arası geçiş için başvuran öğrenci bursundan feragat etmiş sayılır. Ancak, ilgili öğrencinin başvurusu Mütevelli Heyet Başkanlığı'nın onayı ile bursluluğu devam edebilir. KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ:

Kurumlararası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekir.


- Üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretim yapılan bölümler /programlara diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılacak bölüm/programların isimlerinin aynı olması veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 aynı olduğunun tespit edilmesi şartı aranır.

- Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

- Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

- Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir

- Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

- Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. 

- Altıncı maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. 

- Üniversitemiz yabancı dil ile eğitim yapan bölüm/programlara yatay geçiş için, İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'nün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

- Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği Üniversitemizdeki bölüm/programdan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.YURTDIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ
 

Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekir.


Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği Üniversitemizdeki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurtdışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversitemiz senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurtdışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin üniversitemizin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin üniversitemizdeki programlara geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen aşağıda ayrıntısı belirtilen sınavlar ve puanları, üniversitemiz tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az aşağıda belirtilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

- SAT I 1000 puan üzerinde en az 500 matematik puanı almış yabancı uyruklu adaylar,

- ACT Sınavından en az 21 puan almış yabancı uyruklu adaylar,-

GCE sınavından en az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesi puan almış yabancı uyruklu adaylar,

- Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olmak ve diploma notu en az 28 olan yabancı uyruklu adaylar,

- ABITUR sınavından en az 4 puan almış yabancı uyruklu adaylar, Ürdün ve Filistin'de Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 70 olan yabancı uyruklu adaylar,

- Lübnan'da yapılan Bakalorya sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 13 olan yabancı uyruklu adaylar,

- TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış yabancı uyruklu adaylar,

- Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavlarında (Gaokao) başvurulan programın puan türünden en az 450 puan alan yabancı uyruklu adaylar,

- Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavında sayısal ve eşit ağırlıklı puanla öğrenci kabul eden bölümler için 210 üzerinden en az 190, diğer bölümler için an az 170 puan alan yabancı uyruklu adaylar,

- Fransız Bakaloryası; lise mezuniyet notu en az 12 olan yabancı uyruklu adaylar,

- İran'dan başvuracak adayların Diploma Debirestan derecesinin 20 üzerinden en az 12 olması ve Pisdanesgahi final sınavlarından da 20 üzerinden en az 12 alan olan yabancı uyruklu adaylar,

- Senagal Bakaloryası'dan en az 12 puan alan yabancı uyruklu adaylar,

- Matura Belgesi; Avusturya Hükümeti tarafından kabul görmüş Abıtur Belgesi'ne sahip yabancı uyruklu adaylar,

- Kazakistan Ulusal Üniversite Testi; 100 üzerinden en az 80 alan yabancı uyruklu adaylar,

- Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin YÖS'e girmeleri veya uluslar arası geçerli sınav puanına sahip olmaları zorunludur. Ayrıca; bu öğrencilerin İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavı'na girmesi ve başarılı olması da gerekir.

Bu açılamalarda yer almayan ülkelerden üniversitemize başvuracak yabancı uyruklu adayların, ülkelerindeki Yükseköğretim Kurumları'na giriş için gerekli olan minimum koşullara sahip olmaları gerekir.


​​